Contact

Op deze pagina leggen we onze Algemene voorwaarden uit. Als je iets via Cadeautjes.nl koopt ga je akkoord met onderstaande informatie. Enkele stukken tekst moeten helaas in juristentaal geschreven zijn, maar we hebben ons best gedaan de informatie voor iedereen begrijpelijk te houden. Hierom hebben we boven elk artikel een samenvatting gemaakt. Let er wel op dat de samenvattingen geen juridische basis hebben en geen onderdeel van de Algemene voorwaarden zelf zijn.

Algemene voorwaarden van Geschenkidee D&A GmbH, in Nederland handelend onder de naam Cadeautjes.nl.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 – Waardebonnen voor belevenissen en activiteiten

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

Definities van verschillende termen die vaker voorkomen in de Algemene voorwaarden.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Partner: de natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten of belevenissen aanbiedt via de door Ondernemer verkochte waardebonnen;
 11. Activiteiten: de activiteit of belevenis zoals door de Partner aangeboden op het platform van de Ondernemer;
 12. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan de activiteit meedoet;
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 14. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Onze contact- en factuurgegevens.

Naam ondernemer: Geschenkidee D&A GmbH

Handelsnaam: Cadeautjes.nl

Vestigingsadres: Eberswalder Straße 6-9, 10437, Berlijn, Duitsland

Telefoonnummer: 024-8080163. Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur

E-mailadres: info@cadeautjes.nl

KvK-nummer: HRB 139503 B Amtsgericht Charlottenburg (Berlijn)

BTW-identificatienummer: DE281888778

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elke koop die via Cadeautjes.nl gedaan wordt. Wij zullen u voor de bestelling deze Algemene voorwaarden in laten zien zodat u weet wat er van beide partijen verwacht wordt.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

Wij zullen u alle belangrijke informatie geven van een product of belevenis zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen. Als wij duidelijk zichtbare fouten in het aanbod maken, bind dit ons niet aan de koopovereenkomst.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand wanneer u in het bestelproces op de knop “Nu kopen” klikt. Wij bevestigen de bestelling met een bestelbevestiging die u binnen enkele ogenblikken per e-mail ontvangt. Wanneer u meerdere producten en/of belevenissen in één keer besteld maar wij kunnen iets niet leveren, sturen wij de andere producten en/of belevenissen wel op. Wij blijven eigenaar van de producten en/of belevenissen totdat deze volledig zijn betaald.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Dit vindt plaats bij het klikken op “Nu kopen” in het bestelproces.
 2. Bij het (gelijktijdig) bestellen van meerdere producten en/of belevenisbonnen gaat de ondernemer ervan uit dat de consument ook interesse in de aparte producten en/of belevenisbonnen heeft als enkele producten en/of belevenisbonnen toch niet geleverd kunnen worden. Wanneer de consument anders wenst dienen zij de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst te contacteren.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 12. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 13. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 14. Ondernemer blijft eigenaar van de producten tot een volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden. De bijbehorende verzekeringsrechten zijn aan derden overdraagbaar.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

U kunt uw bestelling volgens de wettelijke regeling tot 14 dagen na leverdatum retourneren. Bij Cadeautjes.nl hebben wij dit voor u verlengd tot 30 dagen na factuurdatum.

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Ter uitbreiding op bovenstaande paragraaf bieden wij u een retourperiode van 30 dagen vanaf factuurdatum. Uw rechten van paragraaf 6.1 worden hiermee niet ingekort of aangepast.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd kunt u de producten inspecteren zoals ook gebruikelijk is in een winkel.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als u producten van uw bestelling wilt retourneren kunt u ons per e-mail of telefonisch informeren, onderaan deze pagina (Bijlage I) is ook het modelformulier beschikbaar. De producten moeten dan binnen 14 dagen bij ons retour zijn en wij zullen u terugbetalen zodra de retourzending is verwerkt.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Wij zullen u bij het retourneren van de volledige bestelling ook de eventueel betaalde verzendkosten terugbetalen. Wij mogen met het terugbetalen wachten tot de retourzending verwerkt is. De terugbetaling zal via dezelfde betaalmethode gebeuren als waarmee u ons betaald had.
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Gepersonaliseerde producten (bijv. met een door u gekozen naam of foto) kunnen niet geretourneerd worden tenzij wij een fout bij de productie hebben gemaakt. Ook producten waarvan de verzegeling is verbroken nemen wij niet terug.

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

De getoonde productprijzen op onze website zijn altijd inclusief de wettelijke BTW. Mochten wij u een persoonlijk en apart aanbod maken, mogen wij de prijzen niet aanpassen tot na afloop van deze aanbieding.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De geleverde producten zullen voldoen aan de beschrijvingen op onze website. Als er extra garantie wordt gegeven zal dit nooit ten koste van de wettelijk geregelde minimale bepalingen gaan.
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Wij zullen de bestelling op het door u aangegeven afleveradres laten bezorgen. De levering zal in de regel binnen 2-3 werkdagen plaatsvinden. Wij blijven verantwoordelijk voor het pakket tot u, of een door u aangegeven derde persoon, deze in ontvangst heeft genomen.
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Definities van verschillende termen die vaker voorkomen in de Algemene voorwaarden.

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

Wij zullen uw bestelling verzenden zodra het volledige bedrag betaald is of als wij een betalingsgarantie (bijv. creditcard) hebben.
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Als u een belevenis besteld zullen wij u een belevenisbon toesturen met hierop een unieke code. Na het inwisselen van de bon kunt u met de belevenispartner een afspraak maken. De belevenisbon is tot 365 dagen na uitgifte geldig.

Artikel 16 – Belevenisbonnen

Definities van verschillende termen die vaker voorkomen in de Algemene voorwaarden.
 1. Bij bestelling van een belevenis ontvangt u van ons een papieren of elektronische Belevenisbon die, na betaling, recht geeft op een Partnerbon waarmee u de bestelde belevenis bij onze Partner uit kunt laten voeren. Onze prestaties horende bij de Belevenisbon zijn slechts het bemiddelen van de belevenis tussen de Partner en u in de vorm van een Partnerbon. Voor het uitvoeren van de belevenis is alleen de Partner, op zelfstandige basis, verantwoordelijk.
 2. Belevenisbonnen zijn overdraagbaar. De gerechtigde van de Belevenisbon is voor ons altijd diegene die zich met de op de Belevenisbon vermelde code kan identificeren.

 

Het inwisselen van de Belevenisbon gebeurt door het invoeren van de op de Belevenisbon vermelde code op onze website. Na het inwisselen ontvangt u de contactgegevens van de Partner. Het inwisselen van de Belevenisbon is alleen op onze website mogelijk.

 

Bij het inwisselen van de Belevenisbon verandert deze automatisch in een Partnerbon, waarmee u tegenover de genoemde Partners, recht heeft op de prestaties van de belevenis. De uitgave van een aparte Partnerbon is niet nodig, de eerder ontvangen Belevenisbon verandert alleen in definitie. Bij uitvoering van de belevenis moet u de Partnerbon meenemen en op verzoek van de Partner overhandigen. De belevenis kan alleen door de genoemde Partner uitgevoerd worden. Voordat u de belevenis uit kunt laten voeren dient u een reservering bij de Partner te maken, gebruikt u hiervoor de contactgegevens die wij u bij het inwisselen van de Belevenisbon mededelen.

 

 1. De belevenis kan alleen door Partner uitgevoerd worden, die alleen verantwoordelijk is en waarbij ook zijn Algemene Voorwaarden gelden. Wij bemiddelen alleen het recht op de belevenis tussen u en de Partner, de verantwoordelijkheid van een correcte uitvoering van de belevenis ligt geheel bij de Partner. Bij onvolkomenheden en problemen dient u dan ook contact met de Partner op te nemen. Voor een soepele uitvoering van de belevenis willen wij u op de volgende punten wijzen:
 2. Voor de benodigde reservering dient u zelf contact met de Partner op te nemen.
 3. Door de sterke seizoenafhankelijkheid van vele belevenissen raden we u aan tijdig een reservering te maken.
 4. Boek eventuele andere reizen of boekingen pas na bevestiging van de reservering van de Partner.
 5. Let op gemaakte reserveringen, het recht op uitvoering van de belevenis kan bij niet opdagen komen te vervallen.
 6. Vergeet niet de Partnerbon mee te nemen en te overhandigen wanneer dit verzocht wordt.

 

 1. Aansprakelijkheid wegens incomplete of incorrecte uitvoering van de belevenis en/of schade die u in samenhang met de uitvoering van de belevenis heeft ondervonden, bestaan uitsluitend tegenover de Partner. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid hierover.

 

 1. Recht op uitvoering van de belevenis bestaat tot één jaar (365 dagen) na koop van de Belevenisbon. Het overdragen van de Belevenisbon of Partnerbon aan derden verlengt of vernieuwd deze geldigheidsduur niet.

 

Na het inwisselen van een productcadeaubon kan de ontvanger een specifiek product zonder extra kosten bestellen. De productcadeaubon is tot 365 dagen na uitgiftedatum geldig.

Artikel 17 – Productcadeaubonnen

Definities van verschillende termen die vaker voorkomen in de Algemene voorwaarden.
 1. Productcadeaubonnen geven het recht op het ontvangen van een specifiek product van Cadeautjes.nl.
 2. Productwaardebonnen zijn overdraagbaar. De gerechtigde van de Productwaardebonnen is voor ons altijd diegene die zich met de op de Productwaardebonnen vermelde code kan identificeren. Het inwisselen van de Productwaardebonnen gebeurt door het invoeren van de op de Productwaardebonnen vermelde code op onze website. Het inwisselen van de Productwaardebonnen is alleen op onze website mogelijk.
 3. De Productcadeaubonnen zijn tot één jaar (365 dagen) na koop geldig. Het overdragen van de Productcadeaubon aan derden verlengt of vernieuwd deze geldigheidsduur niet.

 

Na het inwisselen van een cadeaubon heeft de ontvanger een winkeltegoed ter hoogte van de waarde van de cadeaubon. Dit tegoed is vrij te spenderen op de website, maar kan niet uitbetaald worden. De productcadeaubon is tot 365 dagen na uitgiftedatum geldig.

Artikel 18 – Cadeaubonnen

Definities van verschillende termen die vaker voorkomen in de Algemene voorwaarden.
 1. Cadeaubonnen hebben een bepaalde waarde. Met de cadeaubonnen kunnen producten en/of belevenisbonnen gekocht worden. Bij het afrekenen van de bestelling wordt de verkoopprijs van de producten en/of belevenissen met de Cadeaubon verrekend. Ligt de totale prijs van de bestelling boven de waarde van Cadeaubon, moet het verschil bijbetaald worden. Wanneer de bestelwaarde onder de waarde van de Cadeaubon ligt, houdt u recht op het resterende bedrag. Cadeaubonnen kunnen niet uitbetaald worden.
 2. Cadeaubonnen zijn overdraagbaar. De gerechtigde van de Cadeaubonnen is voor ons altijd diegene die zich met de op de Cadeaubonnen vermelde code kan identificeren. Het inwisselen van de Cadeaubonnen gebeurt door het invoeren van de op de Cadeaubonnen vermelde code op onze website. Het inwisselen van de Cadeaubonnen is alleen op onze website mogelijk.
 3. De Cadeaubonnen en de achterliggende waarde zijn tot één jaar (365 dagen) na koop geldig. Het overdragen van de Cadeaubon aan derden verlengt of vernieuwd deze geldigheidsduur niet.

 


 

U kunt nog niet ingewisselde belevenis- of productcadeaubonnen tegen een betaling van € 15,00 omruilen. Als de nieuwe waarde lager ligt, vervalt het resterende bedrag. Bij een hogere nieuwwaarde moet het verschil nog bijbetaald worden. De verlooptermijn verandert niet.

Artikel 19 – Omruilen van waardebonnen

Definities van verschillende termen die vaker voorkomen in de Algemene voorwaarden.

U heeft, tegen betaling van administratiekosten à € 15,00, het recht op het omruilen van Belevenisbonnen of Productwaardebonnen. Wanneer de totale prijs voor de nieuwe waardebon plus administratiekosten lager is dan de prijs van de oude waardebon, vervalt zowel de oude waardebon als het recht op de resterende waarde. Wanneer de totale prijs voor de nieuwe waardebon plus administratiekosten hoger ligt dan de prijs van de oude waardebon, moet het verschilbedrag bijbetaald worden. Het is niet mogelijk meerdere waardebonnen voor één nieuwe waardebon om te ruilen. Als oude waardebonnen al verlopen of ingewisseld zijn is omruiling uitgesloten. De verlooptermijn van de nieuwe waardebon is gelijk aan die van de oude waardebon, deze start niet opnieuw.

 

Als er bepalingen bijkomen die niet in deze Algemene voorwaarden staan beschreven mogen deze niet ten nadele van u zijn.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Definities van verschillende termen die vaker voorkomen in de Algemene voorwaarden.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

2023-01-26T22:33:28+00:00